USLOVI KORIŠĆENJA

 

Dobrodošli na internet sajt www.polovnamreza.rs.

Business Solution Plus d.o.o. Niš (u daljem tekstu: Business Solution Plus) kreirao je internet sajt www.poslovnamreza.rs u cilju pružanja informacija i usluga svojim korisnicima.

Korišćenje internet sajta www.poslovnamreza.rs podleže ovim Uslovima korišćenja, pa su korisnici internet sajta obavezni da Uslove korišćenja pažljivo pročitaju i pridržavaju ih se. Smatraće se da su korisnici dali bezuslovan pristanak na ove Uslove korišćenja samim korišćenjem internet sajta www.poslovnamreza.rs.  

Business Solution Plus može, iz bilo kog razloga a bez prethodnog obaveštavanja korisnika, izvršiti izmene Uslova korišćenja. Nastavak korišćenja internet sajta od strane korisnika i nakon što su izvršene izmene Uslova korišćenja, smatraće se kao pristanak korisnika na takve izmene.

1. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

1.1. Business Solution Plus ni u kom slučaju ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem licu u slučaju direktne ili indirektne, posredne ili na bilo koji drugi način pretrpljene štete, uključujući  ali ne ograničavajući se na lične štete nastale kao posledice korišćenja ove internet stranice ili bilo koje druge povezane internet stranice ili bilo kog linka do ove internet stranice, preporuke, ili mogućnosti pristupa preko internet stranice, skidanju podataka odnosno mogućnosti pristupa bilo kom podatku, informaciji, proizvodima ili servisima, uključujući na primer gubitak prihoda, gubitak softverskih programa ili podataka, sve ovo čak i u slučajevima kada je Business Solution Plus bilo jasno upozoreno na mogućnost nastanka takve štete.

1.2. Business Solution Plus ni na koji način ne garantuje da će sadržaj internet stranice biti blagovremeno ažuriran, siguran za korišćenje, da neće sadržati izvesne greške, da će u svakom trenutku izlaziti u susret zahtevima korisnika te da će rezultati dobijeni po takvim zahtevima biti istiniti, ažurni i da neće sadržati greške bilo koje vrste.

1.3.  Kao rezultat kontinuiranog razvoja, informacije sadržane na ovoj internet stranici neće u svakom trenutku biti u potpunosti ažurirane, te se stoga iste imaju smatrati prenetim onakvim “kakve po uvreženom mišljenju jesu” ili “kakve su objavljene”. Isključivo korisnik internet stranice na svoju odgovornost odlučuje o korišćenju kao relevantnih informacija dobijenih i sačuvanih preko ove internet stranice. Korisnik prihvata da samostalno oceni sadržaj informacija te u skladu sa tim preuzima rizik i odgovornost prilikom korišćenja takvih informacija i nastanka događaja koje može proizvesti korišćenje tih informacija.

1.4.   Ova internet stranica ne sadrži savete ili preporuke bilo koje vrste niti se može smatrati kao sugestija za donošenje bilo koje vrste odluke ili preduzimanje bilo kakvih radnji, poziv za investiranje ili sticanje bilo kakvih vlasničkih udela u Business Solution Plus.

2.    ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI U VEZI SA REPRODUKCIJOM SADRŽAJA INTERNET SAJTA

2.1. Autorska prava u vezi sa sadržajem ove internet stranice uključujući ali ne ograničavajući se na sva dokumenta, fajlove, slike, grafikone, priloge, sve sadržane kodove, žigove kao i generalni prikaz internet stranice, osim ukoliko drugačije nije izričito predviđeno ili ukoliko nije očigledno da je reč o logu trećeg lica, predstavljaju intelektualnu svojinu Business Solution Plus i zaštićeni su odgovarajućim propisima Republike Srbije.

2.2.   Business Solution Plus ovlašćuje korisnika da umnožava i štampa sadržaj ove internet stranice (osim sadržaja koji su označeni kao vlasništvo trećih lica) isključivo za korišćenje u nekomercijalne svrhe, pri čemu je potrebno imati u vidu da su svi zaštitni znaci i druga intelektualna svojina kao i odricanja od odgovornosti i dalje sadržani u svim kopijama ili izvodima bilo kakvih dokumenata odnosno sadržaja internet stranice. Zaštitni znaci i žigovi Business Solution Plus ne mogu se ni na koji način koristiti ili reprodukovati bez prethodne pismene saglasnosti samog Business Solution Plus.

3.  PRAVO KORIŠĆENJA INFORMACIJA DOBIJENIH OD KORISNIKA

Sve informacije koje Business Solution Plus dobije od korisnika internet stranice (uključujući ali ne ograničavajući se na lične podatke, know-how, komentare, ideje, pitanja, tehnike, razne izvode ili druge vrste podataka) ne smatraju se poverljivim informacijama, izuzev kada je i u meri u kojoj je to izričito određeno zakonom. Business Solution Plus može takve informacije otkriti, umnožavati i koristiti u celini ili određenim delovima u bilo koju svrhu i bez ograničenja, izuzev imperativnih zakonskih ograničenja.

4. INTERNET STRANICE I SADRŽAJ TREĆIH LICA

4.1. Neki delovi sadržaja ovog internet sajta mogu biti vlasništvo trećih lica (tekstovi, podaci ili izvodi bilo koje vrste) ili se na istim mogu nalaziti linkovi koji vode do internet stranica u vlasništvu trećih lica, koja snose punu krivičnu i građansku odgovornost za sigurnost, zakonitost i istinitost sadržaja njihovih internet stranica i servisa, pri čemu je za iste isključena bilo kakva vrsta odgovornosti Business Solution Plus.

4.2.   Business Solution Plus ne može pružiti garancije da korisnici internet stranice imaju bilo kakvo pravo da koriste sadržaje koji predstavljaju intelektualnu svojinu trećih lica, a koji su dostupni na samoj internet stranici. Korisnici moraju pribaviti odobrenje samih vlasnika takvog sadržaja pre bilo kakve upotrebe ili čuvanja tog sadržaja. Sadržaj koji je zaštićen autorskim pravima ne može se menjati niti se može objavljivati bez pribavljanja neophodne saglasnosti.    

4.3. Business Solution Plus postavlja navedene linkove radi lakšeg i efikasnijeg korišćenje interneta od strane korisnika svog internet sajta. Business Solution Plus nema nikakvu kontrolu nad internet sajtovima kojima se može pristupiti preko ove internet stranice ili koji su na bilo koji način dostupni putem iste, a koji su u vlasništvu trećih lica, kao ni nad njihovim sadržajem, te stoga Business Solution Plus ne pruža podršku, ne finansira, ne savetuje i u svakom slučaju ne snosi bilo kakvu vrstu odgovornosti za takve internet sajtove i njihove sadržaje.

5. PRENOS SOFTVERA

Korišćenje softvera eventualno preuzetog sa ove internet stranice vrši se isključivo na odgovornost samog korisnika koji lično mora proceniti potencijalne rizike takvog prenosa i koji mora lično izvršiti provere da li je softver koji se preuzima sa ove internet stranice i prenosi na personalni računar prilagođen funkicionisanju na istom te da li sadrži viruse koji mogu oštetiti računar.

6. IZMENE INTERNET STRANICE

Business Solution Plus zadržava pravo da izmeni ili povuče deo ili čitavu internet stranicu u bilo kom trenutku, a bez prethodnog obaveštavanja korisnika. Svaka izvršena izmena smatra se aktuelnom nakon što korisnik poseti tu internet stranicu. Korisnici ove internet stranice nemaju prava na naknadu bilo koje vrste štete zbog nemogućnosti da koriste istu.

7.  POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Business Solution Plus uvažava da su bezbednost i zaštita podataka o ličnosti korisnika ovog internet sajta veoma važni i odgovorno je za čuvanje poverljivosti svih podataka o ličnosti dobijenih putem ovog internet sajta.
Politika zaštite privatnosti definiše principe koji regulišu korišćenje podataka o ličnosti pribavljenih putem ovog internet sajta. Smatraće se da svaki korisnik ili registrovani korisnik samim korišćenjem ove internet stranice ili pratećih servisa prihvata politiku zaštite privatnosti.
Korisnici su dužni da pažljivo prouče politiku zaštite privatnosti. Politika zaštite privatnosti može povremeno pretrpeti i izvesne promene. Iz navedenih razloga neophodno je da korisnici prilikom svake posete internet sajtu provere eventualne izmene u politici zaštite privatnosti kako bi bili blagovremeno upozanati sa svim relevantnim odredbama.

7.1. Vrste podataka koji se prikupljaju

7.1.1. Opšte informacije: Zajedno sa mnogim drugim komercijalnim organizacijama, moguće je prikupljati informacije u svrhu praćenja funkcionisanja ovog internet sajta. Tokom ovog postupka prikupljanja opštih informacija podaci o ličnosti koji bi mogli biti povezani sa određenom individuom ne prikupljaju se. Svakako, mogu se prikupljati podaci o broju posetilaca i inicijalno ime sektora odakle potiče odgovarajući internet provajder. Ovi podaci koriste se radi boljeg razumevanja potreba posetioca internet stranice i mogu se deliti sa trećim licima.

7.1.2. Podaci o ličnosti: Prijavom na mrežu preko ovog internet sajta korisnik podleže proceduri obrade podataka koja je uređenaUslovima korišćenja kao i zakonskom regulativom Republike Srbije koja se odnosi na zaštitu podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti neće biti obelodanjeni trećim licima (osim u slučajevima predviđenim zakonom).
Takođe, u slučaju postojanja linka ka drugim internet sajtovima, ovaj internet sajt nije odgovoran za uslove upotrebe i zaštitu podataka o ličnosti od strane trećih lica.
U svakom trenutku, korisnici ovog internet sajta imaju pravo pristupa i prigovora (uključujući i ispravke) koji se odnose na njegove/njene podatke o ličnosti, a koje se obrađuju i evidentiraju.

7.2. Korišćenje kolačića (cookies)

Business Solution Plus zadržava pravo da koristi “cookie” (kolačić) tehnologiju za merenje aktivnosti internet sajta. Kolačići predstavljaju male fajlove poslate od strane softverske osnove internet stranice uskladištene na hard disku računara korisnika. U određenim trenucima, kolačići se stvaraju i prenose sa prve registracije na internet stranici i potom se koriste za specifikaciju računara prilikom ponovnog pristupa bez potrebe konekcije, čime se ubrzava pristup internet sajtu i informacijama koje korisnik želi da vidi. Većina internet pretraživača prihvataju kolačiće ali vršenje određenih promena u samom pretraživaču može ograničiti prenos kolačića.

7.3.   Maloletna lica

Ova internet stranica namenjena je odraslim licima. Business Solution Plus nema nameru da na ovoj internet stranici postavlja ili prikuplja podatke koji mogu biti od značaja za maloletna lica.

8. OBAVEZE KORISNIKA

8.1. Vaše svojstvo korisnika ovog internet sajta je takvo da isti koristite neposredno za svoje potrebe kao pojedinca. U slučaju da ste dobili svoje korisničko ime i/ili pristupnu šifru, smatra se da ste saglasni da se isti čuvaju kao tajni, te ste saglasni da (i) neposredno obavestite Business Solution Plus čim ustanovite bilo kakvo neovlašćeno korišćenje vašeg korisničkog imena i/ili pristupne šifre (ii) Vi snosite isključivu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koji mogu nastati prilikom navedenog neovlašćenog korišćenja korisničkog imena i/ili pristupne šifre.

 8.2. Vi ste odgovorni za obezbeđivanje celokupne opreme potrebne za pristup internet sajtu i za sva relevantna potraživanja od strane trećih lica (tj. telefonski troškovi i naknade za internet provajdere).

8.3. Kao korisnik ovog internet sajta saglasni ste da internet sajt koristite u skladu sa Uslovima korišćenjima. U slučaju korišćenja ovog internet sajta na nedozvoljen način bićete lično odgovorni za svaku vrstu štete prouzrokovane trećim licima koja pokrenu pravne postupke protiv Business Solution Plus, i saglasni ste da obeštetite Business Solution Plus za sve gubitke i/ili štetu odnosno sva potraživanja koja mogu nastati u takvim postupcima.

8.4. Kao korisnik ovog internet sajta saglasni ste da:

8.4.1. prilikom korišćenja istog ne vršite, u skladu sa svojim mogućnostima i saznanjima ili  nehotično, bilo kakve radnje koje su u suprotnosti sa postojećom pravnom regulativom koje uređuju akti državnih i nedržavnih organa; nećete koristiti isti radi neovlašćenog pristupa sistemima Business Solution Plus ili mrežama i sistemima trećih lica.

8.4.2. nećete koristiti isti za obavljanje poslovnih aktivnosti ili aktivnosti bilo koje vrste koje su u suprotnosti sa postojećom pravnom regulativom.

8.4.3. nećete koristiti isti za prenošenje bilo kakvog sadržaja koji bi mogao biti kompromitujući, uvredljiv ili preteći ili koji bi na bilo koji način mogao kršiti prava trećih lica, ili koji bi mogao da dovede do uznemiravanja trećih lica ili za slanje poruka za koje znate ili morate znati da nisu istinite ili da koriste ovaj internet sajt za slične svrhe.

8.4.4. neposredno obavestite Business Solution Plus u vezi sa bilo kojim zahtevom ili postupkom bilo koje vrste pokrenutim protiv Vas u vezi sa upotrebom ove internet stranice, a nakon eventualnog zahteva Business Solution Plus i da odmah prekinete sa vršenjem radnji koje su dovele do pokretanja postupka i

8.4.5 neposredno obavestite Business Solution Plus u vezi sa bilo kojim promenama koje utiču na Vaše podatke date kroz eventualni postupak registracije. Vaša obaveza je da vodite računa da su takvi podaci u potpunosti ažurni.

9.     OPŠTE ODREDBE

9.1. Ako bilo koju od napred navedenih odredbi nije moguće primeniti to ni na koji način neće uticati na valjanost i punovažnost ostalih odredbi ovih Uslova korišćenja.

9.2. Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju iskazanu saglasnost volja između svakog pojedinačnog korisnika i Business Solution Plus, a koje uređuju  pristup i korišćenje internet sajta od strane korisnika. Ovi Uslovi korišćenja su jedini relevantni akt koji uređuje predmetnu oblast i preovlađuju u slučaju postojanja bilo kojeg drugog pisanog sporazuma između pojedinačnog korisnika i Business Solution Plus u vezi sa upotrebom ovog internet sajta.

9.3. Ovi Uslovi korišćenja su sačinjeni i imaju se tumačiti u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije, te će o svim sporovima koji mogu proisteći u vezi sa upotrebom istih odlučivati nadležan sud u Republici Srbiji.

 

KONTAKT

  POSLOVNA MREŽA
 

IVAN MITIĆ

DIREKTOR

Tel: 064-114-8881

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
 

Poslovna mreža